ESAS SÖZLEŞME
Madde 7 - Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az üç veya en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

İlk üç yıl için Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. şirketinde yönetim kurulu üyesi bulunan Mustafa Albayrak T.C. tebasından Beyceğiz Mah. Fırın Sok. No:33/10 Fatih-İstanbul adresinde mukim, Muzaffer Albayrak T.C. tebasından Beyceğiz Mah. Fırın Sok. No:33/10 Fatih-İstanbul adresinde mukim, Ahmet Albayrak T.C. tebasından Beyceğiz Mah. Fırın Sok. No:33/13 Fatih-İstanbul adresinde mukim yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tutarlarının genel kurulda belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma hakları vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, müdür veya yönetici olmaları veya Şirketle aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür.

Madde 8 - Şirketin Temsil ve İlzamı

Şirket adına işlem yapmak şirketin temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların şirket adına yapılan bir cümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece ve yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve bu suretle imza edecekleri usulüne uygun suretle tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun oybirliğiyle alacağı karar üzerine, Şirketin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine verilebilir. Yönetim Kurulu oy birliğiyle alacağı karar ile, yönetim görev ve yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 367., 370., 371. 374. ve 375.’nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icra edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uyulur.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Madde 11 - Toplantılarda Komiser Bulundurulması

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında sanayi ve ticaret bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 16 - Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ile ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda is bu hüküm ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

Geçici Madde 1 - Damga Vergisi

İş mukavelenin damga pulu bedel TL sı kanuni süresi içinde kurucular tarafından vergi dairesine ödenecektir.

Geçici Madde 2 - Yönetim Kurulu Görev Taksimi

Şirket esas mukavelesinin 7. maddesinde şirket yönetim kuruluna seçilen Mustafa Albayrak yönetim kurulu başkanlığına Muzaffer Albayrak yönetim kurulu Başkan vekilliğine ve Kazım Albayrak Yönetim kurulu üyeliğine 1 yıl süre ile görev ifa etmek üzere seçilmişlerdir.

Geçici Madde 3 - Şirketin Temsil ve İlzamı

A. Şirket ana sözleşmesinde yazılı iştigal konuları ile ilgili her türlü ihalelere katılmaya teminat yatırmaya teminat almaya pey sürmeye anlaşma imzalamaya şirket adına para, çek ve senet tahsil etmeye menkul ve gayrimenkul satın almaya ve bütün bu işlerle ilgili başkalarını vekil tayin etmeye yönetim kurulu başkan ve üyelerinin münferit imzaları şirketi temsil ve nizam eder.

B. Şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmaya yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

C. Şirket adına çek ve senet tanziminde;
- 10.000.000.000 TL (on milyar Türk lirası)na kadar yönetim kurulu başkanının ve üyelerinin münferit imzaları yeterlidir.
- 10.000.000.000 TL (on milyar Türk lirasın)dan yukarısı için yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin müşterek imzası yeterlidir.
- İmzalar şirket unvanını havi kaşenin altına atılması şarttır.

Copyright © 2013 Ereğli Tekstil. Ereğli Tekstil, Albayrak Grubu şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

x